Ochrana osobních údajů

I. Základní informace

1.1 Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“)

1.2 „Správcem“ se rozumí prodávající podle bodu 1. Obchodních podmínek.

1.3 Subjektem údajů je kupující podle bodu bodu 1.1 Obchodních podmínek.

1.4 Osobními údaji se rozumí informace osobní i neosobní povahy, na jejichž základě je možno subjekt údajů identifikovat

1.5 Příjemcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí osobu.

1.6 Správce poskytuje osobní údaje subjektů údajů následujícím příjemcům údajů: Orgánům státní moci a státní správy v případech kdy tak stanoví zákon.

1.7 Subjekt údajů není předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování správcem, včetně profilování.

II. Účel, doba a rozsah zpracování osobních údajů

2.1 Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" subjekt uděluje dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro následující účely: nákup zboží na internetovém obchodě prestahost.eu, uchování údajů za účelem realizace smluvního vztahu, případné reklamace nebo opakovaného nákupu.

2.2 Nezávisle má Subjekt údajů možnost ve svém uživatelském rozhraní zaškrtnout souhlas se zpracování osobních údajů pro marketingové účely Správce.

2.3 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování nebo do doby odvolání souhlasu Subjektem, který souhlas se zpracováním udělil.

2.4 Rozsahem zpracovávaných osobních údajů jsou údaje vyplněné Subjektem údajů při registraci uživatelského účtu.

III. Práva subjektu údajů

3.1 Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným Správcem, tedy na informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a získat informace o jejich zpracování.

3.2 Subjekt údajů má právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt k tomuto účelu může Správce kontaktovat na emailové adrese info@prestahost.cz

3.3 Subjekt údajů má právo souhlas kdykoliv odvolat a za tímto účelem kontaktovat Správce na emailové adrese info@prestahost.cz .

3.4 Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů spočívající v možnosti získat osobní údaje, které se ho týkají. Toto právo je realizováno přihlášením do zákaznického účtu subjektu údajů. Bude-li subjekt údajů vyžadovat údaje v jiné podobě, má Správce údajů právo na úhradu vynaložených nákladů.

3.5 Subjekt údajů má při splnění podmínek další práva uvedená v Nařízení, zejména právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo podat stížnost u dozorového orgánu

3.6 Správce je povinen subjekt údajů informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.